Ежедневни миграции


Категория на документа: География


Тенденцията на повишаване на образователния статус на населението през последните десетилетия се отнася и за трудовите мигранти.

Към 1.02.2011 г. от всички всекидневно пътуващи 24.8%) са със завършено висше образование, 59.5% - със средно, 14.3% - с основно, и 1.4% - с начално и по-ниско. В сравнение с преброяването през 1975 г. относителният дял на лицата с висше образование се е увеличил с 18.2 процентни пункта, а спрямо преброяването през 2001 г. - с 5.1 процентни пункта. Увеличава се и относителният дял на всекидневните мигранти със средно образование от 23.5% през 1975 г. на 59.5% през 2011 година. Намалява делът на лицата с основно, начално и по- ниско образование.

От всички трудови мигранти с висше образование 54.2%о са жени. Във всички останали по-ниски образователни степени преобладават мъжете.

Те съставляват 65% от мигрантите със средно образование и 63% от тези с основно образование.

Образователното ниво на трудовите мигранти, живеещи в градовете, е по-високо от това на живеещите в селата. В градовете живеят 53.2% от пътуващите ::-:-'v високо образование (висше и средно).

Най-висок е интензитетът на трудовата мобилност сред лицата с основно образование - 191.9%о, следват лицата със средно образование - 152.6%о, а най-нисък е този показател за никога непосещавалите училище всекидневни трудови мигранти - 66.6%о.

По отношение на етническата принадлежност най-мобилно е населението от турската етническа група - 239.5%о, или всяко четвърто заето лице от тази етническа група е трудов мигрант.
Икономически характеристики на всекидневните трудови мигранти

Към 1.02.2011 г. в структурата на всекидневните трудови мигранти по икономически дейности най-голям е относителният дял на заетите в дейностите -сработваща промишленост" (28.3%о), "Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети" (12.2%) и "Строителство" (10.5%).

В останалите икономически дейности броят и делът на ежедневните мигранти е значително по- малък. Заети в сектора на държавното управление са 29 529 души, или 7.4% от всички всекидневни мигранти. Следват заетите в икономическите дейности "Транспорт, складиране и пощи" - 26 057, или 6.5%, и "Селско, горско и рибно стопанство" - 20 140, или 5.0%о от пътуващите лица. Участието на всекидневните трудови мигранти в останалите икономически дейности е под 5.0%.

С най-висок относителен дял сред трудовите мигранти са лицата с професии 1ШИННИ оператори и монтажници" (18.4%о) и "квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии" - 18.2%. Следват лицата, заети с "услуги за населението, търговия и охрана" - 15.9%). Най-нисък е относителният дял на трудовите мигранти с "професии във въоръжените сили" и "квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство", съответно 2.7 и 2.0% от всички всекидневно пътуващи лица.

Наблюдават се различия в структурата на трудовите мигранти по класове професии и пол. Най-висок е относителният дял на мъжете в професиите, свързани с въоръжените сили - 88.5%). Приблизително с еднакъв дял са мъжете с професии "квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии" и "машинни оператори и монтажници" - съответно 72.6 и 73.2%). Две трети от трудовите мигранти "ръководители" също са мъже. Има и групи професии,- в които по- голямата част от трудовите мигранти сажени.

Такава е групата- "помощен административен персонал", в която жените са 72.7%, и групата на "специалистите", в която този дял е 66.3%).
Вид на използвания транспорт

Най-използваният вид транспорт сред трудовите мигранти е автобусният. С автобус се придвижват до работното си място 188 970 души, или 47.2%. На второ място се нареждат пътуващите с лек автомобил - 152 720, или 38.1%. По- малко предпочитан е железопътният транспорт.

С влак пътуват 21 437 лица. При пътуванията се използват и други превозни средства като мотоциклети, мотопеди, велосипеди и т.н., но делът на лицата, които ги предпочитат, е едва 1.8%.

От всички трудови мигранти 7.5%) не пътуват ежедневно, т.е. пътуват по-малко от половината дни в седмицата.

Наблюдават се различия в използвания транспорт при мъжете и жените трудови мигранти. Лекият автомобил е предпочитаното превозно средство от мъжете - 47.0%. Преобладаващата част от жените (62.1%о) ползват автобус за придвижване до работното си място.

Приблизително еднакъв е относителният дял на пътуващите с влак мъже и жени, съответно 5.2 и 5.6%.

Всекидневна трудова миграция между областите

Към 1.02.2011 г. 296 060 души, или 74.0%) от всички трудови мигранти пътуват до населени места на територията на областта, в която живеят.

Преобладаващата част от тях (72.6%) работят в градовете, а останалите 27.4% - в селата на областта.

Пътуващите до населени места извън границите на своята област са 104 263, или 26.0% от ежедневните мигранти. От тях 89.5%) пътуват към градовете, а 10.5% -към селата на други области.

Най-висок е относителният дял на трудовите мигранти, пътуващи извън границите на областта, в която живеят, в областите Перник (71.3%) и София (57.2%), което може да се обясни с близостта на тези области до столицата.
Най-нисък е този дял в областите Пловдив - 9.6%), и Бургас - 6.5%.

Наблюдават се големи различия по отношение на интензитета на всекидневната трудова миграция по области. С най-висок коефициент на участие в трудовите пътувания е заетото население в областите София - 379.0%о, и Перник -321.9%о, или всяко трето заето лице в тези области пътува от населеното място, в което живее, до населеното място, в което работи. Интензитетът на всекидневните трудови пътувания е висок и в областите Кюстендил (262.1%о) и Пазарджик (226.8%о).

В осем области на страната интензитетът на трудовите пътувания е по-нисък от средния за страната (141.2%о). Това са областите Добрич, Монтана, Хасково, Габрово, Варна, Русе, Видин и София (столица). Сред тях с най-нисък коефициент на участие на заетите лица в трудовите пътувания е област София (столица) - едва 24.1%о.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Ежедневни миграции 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.