Дизюнктивни ареали


Категория на документа: География


1. Цялостни и дизюнктивни (разпокъсани) ареали
Ако на картна основа всички местообитания на даден организъм могат да се свържат с една непрекъсната линия, се приема, че това е цялостен ареал. В зависимост от мащаба на картографск. изображение, т. е. при преминаването от дребен към по-едър мащаб, видимата представа в-у картата може да се измени в посока от цялостен към дизюктивен ареал. При едромащабните изображения, много рядко ареалите изглеждат цялостни, освен в случайте, когато става въпрос за ендемични такс. с мин. размери.
Фрагментарен ареал-разчл.на2 или повече части разполож. близко.
Ако отделните участъци са достатъчно отдалечени тогава арела се възприема като дизюнктивен. Когато отделни местообитания са отдалеч.на неголямо разстояние от осн.част се наричат ексклави, а когато това са единич. находища извън осн.арел са форпостове.
Хомогенен ареал-когато е зает от индивидите само на един таксон.
Хетерогенен ареал-когато отделните участъци на ареала са заети от подвидове на един и същи вид, видове от един и същи род ......
2. Видове дизюнкции
Биполярна дизюнкция-разпокъсване на ареала м-у северното и ю. полукълбо: Primula farinosa, род Empetrum с Е. nigrum и E.rubrum, род Fagus и род Nothofagus, ламинариевите(каф)водорасли-Psolus squamatus в аркт. води и P. patagonicus в антарктичните води. При животн. биполярен ареал имат сардините, морските краставици-от Клас Holothuroidea и литоралните червеи от Клас Priapulida.

Сходни по обхват на биполярнит.са междуконтинент. дизюнкции, които са обикновено хетерогенни ареали на древни таксони.
Холарктични (аркто-третични или евразийско-американски) дизюнкции-Формирали се е при мигриране на умерено топли съобщества, съществ.през Миоцена в простр.на днешн.сев.полюс.

Изместв. на полюса и захлажд. на климата през Плиоцена води до мигриране на организмите на юг, като меридионалното разполож. на планините е благоприятствало придвижването им. Характерни примери за холаркт. дизюнкции са разл.вид.от Abies, Picea, или Carpirnus с C. betulus, C. orientalis, C.japonica и C. caroliniana, а при животните разл. видове порове от род. Mustela.
3. Европейско американски дизюнктивни ареали имат бизоните (Bison), вълците (Canis), лисиците (Vulpes), рисовете (Felis) и др.
Източноазиатско-американска дизюнкция има при туя-Thuja, дърво лале- Liriodendron, при каталпа-Catalpa, махония-Mahonia, а при животн. от опашатите земноводни (Cryptobranchidae)-алегански скритохрил-Cryptobranchus alleghaniensis в Мисисипи и гигант. саламандър-Andrias (Megalobatrachus) japonicus в И. Азия.

Нотални (южни) дизюнктивни ареали формир. бромелиевите м-у
Ю. Амер. и Африка,както и род Nicotiana м-у Америка и Австралия.
Европейско-източноазиатска дизюнкция се явява продълж. на холарктичната-както Theligoniceae м-у Средиземном. и ЮИ Азия.
Convallaria majalis, Viscum album, Quercus sp., Tilia sp., птиците зеленики-Chloris chloria, Erinaceus europaeus и E. amurensis.

Южноамериканско-югоизточноазиатски дизюнкции-Clethraceae
ЮИазиатско-африканско-австралийски дизюнкц.- Nepenthaceae.
Африканско-индомалайска дизюнкц.-м-у циветите(Civetticus civetta) в Африка и бинтуронгите (Arctius binturong) в ЮИ Азия.
4. Аркто-алпийски и борео-монтанни дизюнктивни ареали
Плейстоценските ледници разпокъсват ареалите на организмите м-у тундрата и планините в С. Америка, Европа и Азия. Такива ареали формират: мрежолистн. върба-Salix reticulata, лапландск. върба-S. lapponum, алпийския повет-Clematis alpina и др. Същия произход имат ареалите на планинск. заек-Lepus timidus, брезов. скатия.-Carduelis flammea, белогушия дрозд-Turdus torquatus, трипръстия кълвач-Picoides tridactylus, план.жаба-Rana temporaria
Борео-монтанните ареали представляват разпокъсване м-у план. с-ми в сев. Полукълбо, като врязанолистната върба-Salix retusa,(у нас само на Ибър), S. waldsteiniana м-у Алпите и пл. на Балк.п-ов, Soldanella alpina в Пиренеите, Алпите и Апенините; S. carpathica в Карпатите, S. montana, S. minima, S. pussilla и S. rhodopaea. Същия ареал има Leontopodium alpinum, сърната-Capreolus capreolus, Rupicapra rupicapra и др.
Планински балканско-малоазийски ареал-Bruckenthalia spiculifolia.
Планинско-средиземноморски-Cedrus libani, C.deodara и C.atlantica.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Дизюнктивни ареали 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.