Брой и гъстота на населението. Териториални различия и особености в света.


Категория на документа: География


 TEMA 22

БРОЙ И ГЪСТОТА НА НАСЕЛЕНИЕТО. ТЕРИТОРИАЛНИ РАЗЛИЧИЯ И ОСОБЕНОСТИ В СВЕТА

Броят на населението е обобщаващ демографски показател, в който се отразяват промените в демографското развитие на света, отделни страни и региони. Броят на населението е променлива величина, поради много фактори, които влияят върху демографските процеси. Той е важен за решаването на редица практически задачи и за изпълнението на мерки, свързани с развитието на населението в дадена територия.

Най-точни и надеждни сведения за промените в броя на населението дават преброяванията, които носят информация и за структурата на населението. Организирането на преброяването е свързано с подготовка на кадри (преброители) за обработка на получениет данни. Тези данни се използват за демографската статистика. Друго значение на преброяването е свързано с използването на данните за корекция на информацията от текущата демографска статистика.

Съвременната цивилизация разчита на преброяванията като най-точен източник за количеството на населението. Преброяването е статистическо наблюдение, чиято основна цел е получаването на достоверни данни за броя, територалното разпределение, структурата и възпроизводството на населението в отделна страна или регион.

Основни показатели

Бързината в промените на демографското развитие на света като цяло и на отделните страни и региони определя динамиката в броя на населението,която от своя страна се измерва с помощта на показателите темп на нарастване и темн на прираст.

Темп на нарастване
Предтсвлява отношение между две стойности.Неговото изчисляване се извършва по формолите Т=Sn.100 където Sn=е броя на населението в края на определен период а

So
So=броя на населението в началото на периода.В статистиката и математиката тази формола е известна като средна аритметична,когато е приведена към една година от периода.

Темп на прираст

Представлява отношението на абсолютния прираст на населението между две години в определен период към началния брой на населението.

Исторически преглед на промените в броя на населението

Броят на населението на Земята непрекъснато расте, независимо от отделните периоди на преразпределение. Повечето учени датират появата на хомо сапиенс регенс около 45-40 хиляди години пр.х.е. Достоверни сведения за броя на хората през този период няма , но се предполага, че човешката популация не е надвишавала 10 хил . души. Предполага се, че края на палеолита (15хил. г.пр.н.е) на Земята са живели около 3 млн. души. Нарастването на населението е било силно зависимо от природните условия. С усъвършенстването на оръдията на труда през неолита (около 7хил.г.пр.н.е.) завършва и прехода от събирачество към земеделие. Това дава възможност в по-плодородните райони населението да нараства с ускорени темпове (3-5% за столетие). Така в този период населението на Земята е достигнало 10млн. души, 5хил. г.пр.н.е - 30 млн. души, 3хил. г.пр.н.е- 50 млн. души. По-нататъшното нарастване на населението зависи от подобряването на земеделските оръдия, опитомяването на домашни животни и т.н. В началото на новата ера по различни екпертизи жителите на Земята са между 200-250 млн. души (макс. 300 млн.), като 3/4 от тях обитавали пределите на Римската империя, Индия и Китай. Нарастването на населението в света през първобитнообщинния строй и робовладелския строй се характеризира с ниски темпове на нарастване, поради високата смъртност вследствие на войни, глад, епидемии. През Средновековието темповете на прираст нарастват значително поради снижаването на смъртността и подържането на висока раждаемост. Нарастването обаче е възпрепятствано от големите човешки загуби във връзка с Великото преселение на народите (3-6 век), арабското нашествие в Европа, Индия, Средна Азия, нашествието на монголите в южна Азия(13в) и турската експанзия в западна азия и югоизточна европа(14 и 15 в). Значителен е бил и броят на жертвите по време на епидемиите на чума, холера и други болести. Независимо от това броят на населението нараства и през 1650 г. е 550 млн. души.. Населението в света за дълги периоди остава непроменено (200-400г., 1200-1300г.). В края на 15 век най-многобройно е населението в Китай (100млн.), Индия (50млн.), Япония- 20, Франция 15, Италия 11, Германия 10.

От началото на 16 век във връзка с културния и стопански подем в света, бързо нараства и броя на населението. След великите географски открития обаче започва значително преразпределение на населението по континентите.През 16-18 в. Европа е напусната от над 2млн.д изселили се в Северна Америка.В същтия период във войни загиват около 8 млн европейци,но високата раждаемост позволява удвояването на населението на континента.

В началото на 19в. Най-многолюдните европейски държави са Франция(24млн.),Германия и Италия.За повечето стани от Западна и Северна Европа 19в е период на демографски преход което довежда до бързото нараствабе ба броя на населението в тези части на континента.

В началото на 19в населението на Азия е наброявало около 620 млн.души,като повечето са живеели на територията на днешен Китай.През този век се е извършва усилена колонизация от страна на европейските държави,което е свързано с огромни човешки загуби във войните,от епидемии и глад.

През 19в динамиката на населението в Африка е повлияна от колонизирането на континента,търговията с роби,глада епидемиите и редица други фактори.Всичко това определя сравнително бавното му нарастване,като в началото на 20в. достига 220 млн.д

От началото на 20в населението до днес населението на Земята е нарастнало с над 5млрд.души.През 1927 неговия брой е 2млрд.д..

Днес населението на Земята е над 7 млрд. души. Демографската статистика показва много бързи темпове на нарастване след Втората Световна война и то в страните от Африка, Азия и Латинска Америка. Този процес е известен с наименованието демографски взрив. Понастоящем в т.нар. развиващи се страни живее повече от три четвърти от населението на света. Според демографските прогнози, през 2025 г. населението в света ще бъде 8 млрд. 500 млн., а от тях 7 млрд. 150 млн. ще живеят в по-слабо развитите страни на света. Понастоящем на тези страни се дължи основна част от прираста на световното население. Демографските прогнози сочат, че нарастването на населението ще продължи и през първата половина на 21 век. Намаляването на темповете на това нарастване налага необходимост от повишаване жизненото равнище на населението в най-изостаналите части на света, а именно Африка и някои части на Азия. Само по такъв начин ще се намали раждаемостта и етествения прираст на населението.

Регионални различия в нарастването на населението

Населението в света е разпространено крайно неравномерно.Характеризира се с твърде големи различия в регионален аспект .

През 20в темповете на приратс на населението в Европа бързо спадат поради :

Промяна на репродоктивното поведение на повечето европейски народи.

Емиграциите от страните в Европа и особено през пурвата половина на века.

Многобройни човешки жертви по време на Първата и Втората световна война окло 42 млн.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Брой и гъстота на населението. Териториални различия и особености в света. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.