Атмосфера


Категория на документа: География


Природознание 02.10.2014г.

Атмосфера

1. Атмосфера
Атмосферата се състои от газове с различно процентно съдържание. Нейните основни компоненти са водните пари, постъпващи в атмосферата в резултат на изпарения от земната повърхност (водни басейни, суша). Водните пари са основна част на облаци и валежи. Те участват в топлообменни процеси в Атмосферата, а именно топлообмена при кондензация и изпарения. Особеност на водните пари е поглъщането или абсорбцията на интензивното дълговълново лъчение (лъчение с дължина на вълната над 18 микрометра). Въглероден ди оксид CO2 , неговото съдържание е 0,032%. Този газ интензивно поглъща дълговълновата радиация от земята и както водните пари има отношение към явлението Парников ефект. СО2 е газ без цвят и миризма, явява се киселинен анхидрид на слабата въглеродна киселина. С водните пари в атмосферата образуващ въглеродна киселина, той е един от замърсителите имащ отношение и към така наречените киселинни дъждове.

Озон О3, количеството в атмосферата е 4.10-5% (0,0005%). О3 (озонът) е алотропна форма на кислорода (О), разполага се на 25 км над земната повърхност. Играе роля на радиационен щит, защото поглъща късовълновото лъчение на Слънцето( полезна предпазна бариера от вредните ултравиолетови лъчи).

Азот N - газ без цвят и миризма, съдържа се 78% в атмосферата.

Водород H - съдържа се около 1%

Кислород О - съдържа се 21%

1.2 Парников ефект
Причина за парниковия ефект е антропогенното замърсяване на атмосферата. Натрупването на токсични газове в нея в лицето на СО (въглероден окис), СО2 (въглероден диоксид), SO2 (сериен ви оксид), SO3 (сериен триоксид), H2S (сероводород), NH3 (амоняк), N2O (диазотен оксид(райски газ)), NO (азотен оксид), N2O3 (диазотен триоксид), NO2 (азотен диоксид), N2O5 (диазотен пентаоксид), HCN (циановодород), са причина за създаване на така наречения "екран", който непропуска отразените от земната повърхност ултравиолетови и инфрачервени лъчи, обратно в атмосферата, в резултат на което температурата в приземния десет километров слой се повишава и това е причината за Глобалното затопляне.

1.3 Киселинни дъждове
Определение: Всички валежи (дъжд, сняг, градушка, суграшица, роса, слана), които имат киселинност, по-малка от PH 5.5, се нарича киселинен дъжд.
СО2 (въглероден диоксид), като газ с киселинен характер и с водните пари в атмосферата, образува слабата въглеродна киселина (H2CO3).

Всички са с киселинен характер

Образуваните слаби и силни киселини и слабата основа NH4OH, са компоненти на киселинните дъждове. Те увреждат, както растителния и животинския свят, така и металните и неметални предмети, като предизвиква корозия. Попаднали върху откритите части на човешкото тяло, предизвикват нежелани алергични реакции.
По величината на константата на киселинност Ка, явяваща се мярка за силата, на дадена киселините се разделят на: Силни, умереносилни и слаби.
Силни киселини - Кa > 1
Умерени киселини - 1.10-3 < Ka < 1
Слаби киселини - Ка < 1.10-3

Слаба или силна киселина е оцетната киселина
Ка = 1,78.10-5
10-5 < 10-3 → киселината е слаба

По величината на константата на основност Кb, основите се разделят на:
Силни - Кb < 1
Умерени - 1.10-3 < Kb < 1
Слаба - Кb < 1.10-3

KbNH2OH = 1,78.10-5 - слаба основа

По височина слоевете в атмосферата се подреждат както следва:

Тропосфера - 0-11км

Стратосфера - 11- 50 км

Мезосфера - 50 - 90 км

Термосфера - 90 - 800 км
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Атмосфера 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.