Аграрно развитие на европейски страни и САЩ - таблица


Категория на документа: География


С декрети ликвидирани и общинската собственост на земята
-до средата на XVIII век приключил процесът на обезземляване на англ. Селяни;
-формирала се нова феодална аристокрация на едрите земевладелци

Извършил се процес на обезземляване на селяните и първоначално натрупване на капитал;
-В северните райони на Франция през втората половина на XVIII век се появяват капиталистически фермери;
- широко разпространен е наемния труд, отдаването на земята под аренда и изполицата
-преобладавало дребното селско стопанство- 56%, а останалите били едри
В Австрийските земи чрез законодателна инициатива е облекчено положението на селяните;
-крепостничеството заменено с поданство(пращане само на трудова рента, различни повинности)
-поданиците: лично свободни в Прусия, но за получената земя те дават трудова рента и изпълняват различни повинности
.

Забележка: Социалната структура на селското население в Русия и САЩ не на място в таблицата

Русия
САЩ
Българските земи
Характерни черти и особености
-главно средство за производство
-главните производствени сили
-форми на поземлената собственост
-данъци и повинности на феодално зависимото население
Различава се от икон. развитие на Англия, Франция, САЩ
-изостава в сравнение с останалите държави;
-1-во място по пшеница
-причини за изоставянето:
1.продължителната разпокъсаност(татаро-монголското владичество)
2.въвеждане на крепостните порядки
3.вотчината с-ма(земята е наследявана е заместена от поместнатаа с-ма(давана от монарха срещу служба);
-1649 г. абсолютно закрепостяване на селяните;
-видове рента:
1.трудова -баргичина
2.продуктова- оброк
3.парична- паричен оброк
Колонизиране на Северна Америка-испанци, французи и англичани;
-13 английски колонии: около 1600 души население;
-оформили се 2 социални групи:
1-ва-аристократи, богати търговци, авантюристи(едри стопанства);
2-ра- занаятчии, селяни, интелигенти(фермерски ст-ва);
-оформили се 3 района:
1-ви-Североизточните области(дребно ферм. Ст-ва)
2-ри-В Централните колонии(едро ферм. Ст-ва);земята под аренда-пшеница,картофи, добитък
3-ти: Южните колонии(едри плантационни ст-ва);40% роби, тютюн, царевица,ориз и др.
Българското селско стопанство:
-населението живее в селата, известно като рая(безправна маса-внася доходите си в държавната хазна);
-селяните са притежавали владеене на земя- дворни места, градини и лозя;
-експлоатация: данъци изплащани на спахията и централната власт;
-плащани са следните данъци:
1.юшур- десятък от поземления добив
2. беглик - данък върху овцете, козите и свинете;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Аграрно развитие на европейски страни и САЩ - таблица 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.